Обществен съвет

Обща информация

В изпълнение на чл. 266 от Закона за предучилищното и училищно образование със Заповед № 152/30.01.2020г. на директора на ДГ "Звзедица" към детската градина  е учреден Обществен съвет в състав:

Лилия Николаева Паньовска - председател

Цветелина  Веселинова Калчева - представител на Община Кнежа

Веселка Георгиева Карлукова - родител

Геновева Петкова Стайкова - родител

Илияна Иванова Панчовска - родител