Покана за участие в срещи на родителите за избор на представители за членове на Обществения съвет към ДГ "Звездица"

Покана за участие в срещи на родителите за избор на представители за членове на Обществения съвет към ДГ "Звездица"

Покана за участие в срещи на родителите за избор на представители за членове на Обществения съвет към ДГ "Звездица"

ПОКАНА

до родителите на децата от всички групи

на ДГ „Звездица“ 

по чл. 11, ал. 1 от ПСУДОСДГУ

                       УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

            С настоящето официално Ви каня да присъствате и вземете участие в срещи на родителите на всяка група, които ще се проведат в периода от 21 до 23 януари 2020г.  от 16:30 часа в помещенията на отделните групи в сградата на ДГ „Мечо Пух“, гр. Кнежа.

            Учителите на съответната група ще Ви информират за конкретната дата на провеждане на родителската среща.

            Родителската среща ще се проведе при дневен ред, единствена точка  - Избор на двама родители, представители на родителите от всяка група, които да участват в събранието за избор на членове на Обществения съвет към ДГ „Звездица“, гр. Кнежа.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

  Общественият съвет е орган, който се създава към всяка детска градина и училище за:

 • подпомагане развитието на детската градина и училището;
 • граждански контрол на управлението на детската градина и училището.
   
    Подробна информация за статута и правомощията на обществения съвет е публикувана на интернет страницата на детската градина https://dgzvezditsa.com/council.php и на информационното табло на входа на ДГ «Мечо Пух».
    Родителите, които желаят, могат да получат допълнителна информация от директора във всеки работен ден от 09: до 15:00 часа.
   
              Надявам се, че ще присъствате на родителските срещи.

   
   
  С уважение,
                                
  НАТАЛИЯ РАНГЕЛОВА
  Директор на ДГ „Звездица”, гр. Кнежа